11_Visma_094_S

Fenistra

Premium

Premium passer for store eiendomsselskaper. 

Her får du med: Alt fra Standard, Alle tilleggsprodukter, Porteføljeinnsikt, Inntektsbudsjett og Egen kunderådgiver.

PREMIUM

Inneholder:

Standardpakken: 

Fenistra Kontrakt
Produktet dekker «Etterspørselssiden» i deres eiendomsvirksomhet. I Fenistra Kontrakt vedlikeholdes og rapporteres data vedrørende utleiekontrakter, fremleiekontrakter og interne kontrakter. En kontrakt kan bestå av ett eller flere kontraktsobjekter (leiefaktorer) som f.eks. fast husleie, omsetningsleie, parkering, felleskostnader, brensel, markedsføringsbidrag etc. Kontraktene kan reguleres med markedsregulering eller indeksjusteres, samt manuell reguleres.

Fenistra Eiendom er kjent for sin gode struktur med hensyn til kontraktsadministrasjon.
Løsningen inneholder naturlige nivåer som hovedkontrakt, opsjon, garanti og deretter kontraktsobjekter som ofte omtales som fakturalinjer. Dette er elementene som leietaker leier og er ofte husleie, parkering, akonto felleskostnader etc. Elementene har sin egen mva kode og konteres basert på en kontoplan til riktig konto i regnskapssystemet som benyttes. 

I næringseiendom er det normal praksis å benytte KPI som reguleringsindeks og vi håndterer selve regulering av kontraktene automatisk ved en integrasjon mot SSB. Ved fakturering etter årlig regulering produserer systemet et reguleringsbrev som beskriver økningen / reduksjonen i husleie. For bolig er det utstrakt bruk av markedsregulering og vi tilbyr en egen applikasjon som håndterer denne reguleringen. Brukeren avgjør selv økningen / reduksjon og om denne er lik for de ulike kontraktene.

Det kan også settes opp varsling på at kontraktene må markedsreguleres. 

Fenistra Faktura

Enkel, rask og korrekt fakturering av alle varianter av leiekontrakter.

Fenistra Faktura dekker hele fakturaprosessen, data registreres en gang og faktureres repeterende gjennom hele levetiden for leiekontrakten.  Fakturering kan gjøres totalt for hele porteføljen på tvers av klienter, eiendommer og bygg. Oversiktlig og logisk fakturering av fast og omsetningsbasert husleie, akonto fakturering, samt fakturering av avregnede felleskostnader og avregnet omsetningsleie. Faktureringen kan gjennomføres automatisk.

 • Enkelt brukerstyrt grensesnitt for manuelle fakturaer.
 • Historisk arkiv over fakturaer, avregningsvedlegg, reguleringsbrev osv.
 • Fenistra Faktura integrerer mot «alle» økonomisystemer. Vi integrerer i dag mot et 20-talls små og store økonomisystemer.
 • Når kontrakten registreres kan du velge om den skal faktureres som vanlig fakturaprint (med eller uten OCR-kid), faktura som automatisk vedlegg til e-post (PDF), avtalegiro eller E-faktura (EHF, E2B og E2C).
 • Trygghet i form av egen varsling i fakturabildet når grunnlaget inneholder leiekontrakter som er nye eller i ferd med å løpe ut.

Fenistra Regnskap

Integrering mot andre systemer er viktig for oss som leverandør av fagsystem, da informasjon i fagsystemet gjerne ønskes tilgjengeliggjort i andre systemer. Blant annet har vi i dag integrasjon mot 20 stykk ulike regnskapsintegrasjoner i produksjon hos kunder. Teknologien bak integrasjoner er tilpasset teknologien til de ulike regnskapssystemene. Vi tilbyr fil integrasjoner ved eksport og import mellom systemene. I noen tilfeller tilbyr vi direkte integrasjoner hvor reskontroen er tilgjengelig i Fenistra Eiendom. Majoriteten av regnskapsintegrasjonene er derimot API-basert hvor faktura bilagene overføres via www.fenistra.net. Fakturaene posteres på riktig konto og periode.

Vi støtter også periodisering, og løser dette på ulike måter i form av de ulike regnskapssystemene. I de skybaserte regnskapssystemene kan både fakturering og overføring av bilagene gjøres automatisk, slik at man kun arbeider med eventuelle avvik. Selve fakturaen overføres også til de skybaserte regnskapsintegrasjonene. I flertallet av integrasjonene støtter vi også overføring av hovedbok i forbindelse med avregning av felleskostnader.

Fenistra Kontraktoversikt

Fenistra Kontraktoversikt er et av flere skybaserte produkter som Fenistra tilbyr. 

Løsningen gir overordnet informasjon om kontraktene på en brukervennlig og rask måte som ikke krever forkunnskaper i Fenistra Eiendom. Rapporteringen skjer på kontraktsnivå og viser relevant informasjon som leietaker, eiendom, løpetid, regulering, kontraktsarealer, sikkerhetstillelse, opsjoner, ulike leieinntekter og akonto felleskostnader.

Fenistra Kontraktoversikt har ulike utvalgskriterier slik at brukere selv kan velge kolonner og rekkefølge etter behov, utvalget kan videre eksporteres til Excel. Fenistra Kontraktoversikt viser også knyttede dokumenter som signerte leiekontrakter, tilleggsavtaler og andre relevante dokumenter tilknyttet leiekontrakten.

Fenistra Rapporter

Rapporten inneholder følgende:

 • Komplett leietakerliste med aggregert omsetning per eiendom
 • Grafisk angivelse av avtalebaserte leieinntekter per måned og per år
 • Oversikt over ledighet og potensielle leieinntekter
 • Oversikt over avtaler som potensielt kan reforhandles, inkludert opplysninger om eventuelle opsjoner
 • Oversikt over hvilke leieavtaler som var aktive per en angitt dato
 • Sentrale data per eiendom, og portefølje med wault- og restverdiberegning.
Rapportene er til enhver tid oppdatert basert på siste endringer gjennomført i systemløsningen, og kan filteres direkte i løsningen basert på selskap, eiendom og kontraktstype. Det er mulig å benchmarke mot tidligere år, samt se fordeling mellom næring, bolig og felleskostnader. Rapportene viser både hver enkelt detalj fra hver enkelt leiekontrakt, samt aggregerte data.
 
utløpsliste

Fenistra Dokument

Produktet gir mulighet for å opprette dokumenter via maler, knytte dokumenter (eks. skannede kontrakter) til objekter som leietager, kontrakt og eiendom, både fra Fenistra Eiendom og fra Word. Fenistra Dokument kan knytte inn- og utgående e-post, samt ”dra og slipp” funksjon for dokumenter.

Dokumentene opprettes automatisk i løsningen ved bruk av Fenistra Digital Signatur samt Fenistra Protokoller og kan videre vises i den skybaserte rapporteringsløsningen Fenistra Kontraktoversikt.

Fenistra Felleskostnader

Aktuell informasjon for å avregne det enkelte leieforhold etableres samtidig med at data fra selve leiekontrakten registreres i Fenistra Eiendom (FE). All informasjon registreres kun en gang. Avregningen baseres på ulike fordelingstyper som antall kvadratmeter, prosent andel og/eller forbruksstyrt avregninger basert på strømmålere.

Sentral funksjonalitet ved felleskostavregning er:

 • Automatisk behandling av mva i forbindelse med pliktige og frie leietagere.
 • Avregning kan skje så ofte som ønskelig gjennom året.
 • Ved registrering av felleskost på kontrakt, blir den automatisk knyttet mot de konti den enkelte leietaker skal delta på ved avregningen.
 • Mulighet for arv av konteringer fra tidligere kontrakt noe som forenkler registrering.
 • Løsningen teller dager, dvs. håndterer leietagere som starter og/eller slutter midt i perioden.
 • Faktor kan benyttes for å vektlegge enkelte leietakeres andeler på den enkelte konto.
 • Mulighet for varierende nevner gjennom året.
 • Ledige arealer kan få vektede andeler basert på faktorer.
 • Administrasjonspåslag.
 • Forbruksstyrt avregning i forbindelse med faktisk forbruk på strømmålere. Eventuelt restbeløp kan videre fordeles på samtlige leietakere i bygget.
 • Prøveavregning.
 • Informasjon fra avregningen kan vises ved oppslag på eiendom og kontrakt.
 • Avregningsbeløpet legger seg automatisk opp til fakturering. Løsningen holder kontroll på mva-frie og mva-pliktige leietakere og håndterer begge kategorier i samme avregning. 
 • Standardrapporter samt eksport/import til og fra MS-Excel.
 • Dokumentering og avstemming av eiers kostnader som følge av ledighet eller avtale med tak, fast felleskost eller andel.
 • Detaljert avregnings rapport som viser leietagers andel av eiendommens kostnader.
 • Enkel oppdatering av neste års a-konto beløp. 
 • Fakturering av eier for ledige lokaler.

Fenistra Omsetningsavregning

Produktet forenkler og effektiviserer avregningen av omsetningsbasert leie. Det foretas en beregning av korrekt leie basert på revisorbekreftet omsetning og registrerte kontraktsbetingelser i Fenistra Kontrakt. Denne leien sammenholdes med hva som er fakturert leietaker løpende gjennom året. Differansen blir automatisk lagt opp til fakturering i Fenistra Faktura. 

Modulen har videre oppfølging i form av standard dokumenter for innhenting av revisorbekreftet omsetning og purringer på disse. Endelig avregning med alle relevante data skrives ut og kan sendes leietaker ved avregning. Ved behov er det også funksjonalitet for å utføre midlertidige avregninger underveis i et kalenderår.

Løsningen kan kombineres med Fenistra Kjøpesenter.

Fenistra Ligning og Formuesverdsettelse (RF-1098)

For bolig tilbyr vi en egen løsning for leveranse av ligning direkte til Altinn. For næring tilbyr vi Fenistra Formuesverdsettelse som benyttes som underlag til RF-1098. Løsningen har oversikt over totalt utfakturert husleie gjennom året per selskap og helt, delvis ledig arealer gjennom året. Systemet henter gjennomsnittet de siste tre årene. Beregningen kan videre eksporteres og importeres i årsoppgjør systemer som Maestro og Finale.

Tilleggsprodukter

Fenistra Eiendomsutvikling

Denne tilleggspakken består av Fenistra Tegning og Fenistra Justering.
Løsningene er for eiendomsselskaper som ønsker kontroll på "varelageret", altså de faktiske arealene tilknyttet eiendommene, samt justeringsforpliktelsene som er tilknyttet de ulike arealene på et bygg.

Fenistra Tegning
Produktet gir en kobling via en Viewer mot AutoCAD tegningsfiler. Plantegning kobles mot objekter, eks. kontrakt, leietager mv., i Fenistra Eiendom, som kan presenteres i rapporter. Produktet inkluderer automatisk beregning av MVA-grad på tegning. Ved endring av tegninger arkiveres gjeldende tegning slik at man bevarer historikken over arealene i bygget. Ved å knytte leiekontrakten til tegningen mottar man også en oversikt over avvik mellom reelle arealer og de kommersielle arealene avtalt med leietaker.

Sentral funksjonalitet i tegningsløsningen er:

 • Brukere av Fenistra Eiendom trenger ikke AutoCAD eller andre spesialprogrammer installert. All funksjonalitet utøves fra Fenistra Eiendom.
 • Tegningene kan skrives ut i skala, på ulike format.
 • Ved hjelp av enkle zoom funksjoner kan brukere se detaljer på tegningen.
 • Brukere kan endre på omrisset av de enkelte utleieforhold (simulere) og se direkte i skjermbildet størrelsen av arealet under endringen. Det endrede areal kan lagres, hentes opp igjen og skrives ut. Den originale arkitekttegningen berøres ikke av denne endringen. 
 • Viser tegninger i de delene av Fenistra Eiendom der dette er hensiktsmessig. Eksempelvis i kontraktapplikasjonen for å visualisere hvor i bygget leietaker leier.
 • Produktet gir informasjon skravert på tegningen på hvor de forskjellige leietakere befinner seg, ledige arealer, årsbeløp på utleie forholdene, årsbeløp per kvm, når de ulike arealene blir ledige, butikkomsetning samt pliktige og frie leietakere.
 • Komplett historikk over tegninger, når som helst kan gjeldende og tidligere versjoner av tegningen hentes frem.
 • Beregner påslaget av fellesarealer på hvert enkelt eksklusive leieareal. Påslaget, og verdien av det eksklusive leiearealet inkludert fellesareal, registreres automatisk i Fenistra Eiendom.

Fenistra Justering
Produktet er et effektivt verktøy for å håndtere mva for utleiere av fast eiendom i samsvar med lover, forskrifter og uttalelser. Utviklingen av produktet har skjedd i samarbeid med Advokatfirmaet Selmer DA (Selmer).
Samarbeidet med Selmer sikrer at programvaren i dag, og i fremtiden, tilfredsstiller gjeldende lover og forskrifter vedrørende justeringsreglene.  

I tillegg til å håndtere justeringsreglene er produktet et effektivt verktøy for å håndtere de sentrale mva. reglene for utleiere av fast eiendom.

De viktigste funksjoner i modulen er som følger:

 • Beregner mva fradragsprosenten på de enkelte prosjekter.
 • Holder kontroll og oversikt over mva-status på arealene i byggeperioden - tiltaksperioden - slik at tilbakegående avgiftsoppgjør løpende kan beregnes og dokumenteres. Grunnlag for søknad om tilbakegående avgiftsoppgjør genereres automatisk fra modulen.
 • Kan registrere totale prosjektkostnader i modulen og senere splitte kostnadene i deler som skal aktiveres og utgiftsføres. I prosjekter av lengre varighet holder systemet oversikt over mva knyttet til vedlikeholdskostnader som foreldes etter tre års regelen.
 • Ved avslutning av byggetiltaket, dvs. ved friststart for justeringsperioden, gir modulen kontroll og oversikt over mva-status på berørte areal. Denne status er grunnlaget for alle justeringer i de kommende 10 år.
 • Ved endring i mva status på leietaker kan man enkelt og raskt få oversikt direkte i skjermbildet over mva konsekvensene, dvs. hvor stort justeringsbeløpet blir.
 • Årlig beregnes mva justeringene og nødvendig dokumentasjon til regnskap genereres. Oppfyllelse av bokføringslovens krav til dokumentasjon av balanseposter, mva-spesifikasjoner mv.
 • Ved salg av eiendom kan rapport kjøres ut som viser realiserte og latente justeringsforpliktelser/retter for eiendommen. Videre kan det kjøres ut rapport som viser kontantstrømmen som konsekvens av justeringsforpliktelsene/rettene.

Fenistra Kjøpesenter

Få full kontroll, samtidig som du arbeider smartere. Med vår skybaserte kjøpesenterløsning tilrettelegger vi for sikker og stabil drift av senteret ditt, alltid tilgjengelig der du måtte være og alltid oppdatert med siste versjon.
Fenistra Kjøpesenter er i hovedsak Senterleders verktøy, og gir full oversikt over status på senteret og de oppgavene som tilhører denne rollen. Fokuset ligger på butikken, aktiviteter og rapportering av omsetning på senteret.

For deg som Senterleder:

 • Dashboard for Senterleder med oversikt over utvikling og omsetning på senteret
 • Automatisk purring på manglende omsetning med ønsket antall repetisjoner
 • Standardrapporter for bransjen, inklusive rapport tilpasset Kvarud Analyse
 • Enkel kommunikasjon med butikkene ved felles utsendelser av e-post, inklusive mulighet for å laste opp vedlegg. 
 • Automatisk innhenting av informasjon fra tredjeparter som leverer tellerdata, samt værdata fra meteorologisk institutt. 

kjopesenter-1

 

Fenistra Innleie

Fenistra Innleie er for selskaper som leier inn lokaler til sin virksomhet. Løsningen holder rede på leieforpliktelsene med hensyn til varighet og kostnader som leietaker. Det er mulighet til å overvåke felleskostnadene og matche inngående husleiefakturaer mot betingelsene i kontrakten. Løsningen inneholder også skybaserte rapporter tilgjengelig på www.fenistra.net hvor det kan settes opp spesifikke visninger på utløp av leiekontrakter og leiekostnader per leiekontrakt.

Dersom selskapet følger regnskapsstandarden IFRS-16, kan vi også tilby funksjonalitet for å beregne samt rapportere disse leieforpliktelsene per selskap. Fenistra Innleie fungerer både som tilleggspakke til Fenistra Standard, samt standalone løsning.

IFRS-16-1

 

Integrasjoner

Integrering mot andre systemer er viktig for oss som leverandør av fagsystem, da informasjon i fagsystemet gjerne ønskes tilgjengeliggjort i andre systemer. Blant annet har vi i dag integrasjon mot 20 stykk ulike regnskapsintegrasjoner i produksjon hos kunder. Følgende teknologier støttes:

 • Eksport fra database:
  Fenistra Eiendom benytter MS-SQL som database, denne er åpen for at kunden skal kunne eksportere til andre systemer. Alle tabellnavn og feltnavn har tilnærmet selvforklarende navn.
 • Eksport ved hjelp av Fenistra DWH:
  Fenistra Eiendom kan eksportere via eksportfunksjonen som ligger i DWH (datavarehus) oppsettet. Kunden kan sammen med Leverandørens konsulenter lage oppsett for eksporterer fra samtlige tabeller i Fenistra Eiendom. Eksport kan skje på faste intervaller eller ved valgte hendelser.
 • API Integrasjon:
  Data i Fenistra Eiendom og Fenistra.NET kan også eksporteres via API som er den moderne måten å integrere løsninger på, og som vi anbefaler. Vi tilbyr integrasjoner for dette mot rapporteringssystemer, CRM systemer, drift og vedlikeholdssystemer samt en rekke regnskapssystemer.

Forvaltningssystemet Fenistra Eiendom henter også informasjon fra offentlige registre som Brreg, og SSB. 
Vi tilbyr integrasjon mot årsoppgjørssystemer som Maestro, Finale. 
En rekke meldingsformidlere som NETS, Basware, Visma m.flere kan benyttes i forbindelse med E-faktura og EHF. Innenfor kjøpesenter er Placewise, IMAS og Viametrics samarbeidspartnere.

Create Insight

Markedsinnsikt gjennom relevante eiendomsanalyser!

Økt kunnskap om markedet gir økt mulighet til å komme tidlig i posisjon, utarbeide bedre beslutningsgrunnlag og levere tilpassede løsninger. 
Informasjonsdatabaser, styrings- og beslutningsverktøy er vår kjernevirksomhet. Få utbytte med våre løsninger, økt forståelse av næringseiendomsmarkedet og skaff deg detaljert innsikt.  

Vi sammenstiller store mengder med data for å identifisere og forutsi mønstre og sammenhenger som det normalt kan være vanskelig å få øye på. Våre analyser gir deg umiddelbar dybdeinnsikt i næringseiendomsmarkedet, samt økt forståelse av, og kunnskap om drivere, utviklingstrekk og markedstrender.  

I sum utgjør dette et komplett faktabasert og fremtidsrettet analysegrunnlag, som gir deg grunnlag til å ta lønnsomme avgjørelser i dine beslutningsprosesser.  
Create Insight tilbyr et brukervennlig grensesnitt med snedig filtrering og forhåndsdefinerte analyser og oppslag som gjør at du sparer masse tid i de ulike arbeidsprosessene.  

Create Insight er et visuelt kartbasert arbeidsverktøy som bidrar til å effektivisere en rekke arbeidsprosesser innen næringseiendom – enten det er snakk om;   

 • Utforske eierstruktur påbygg/eiendommer og finne potensielle leietakere (økonomi, ansatte, antall år i bygg etc.)  
 • Identifisere og kartlegge de mest attraktive næringseiendommene inkl eiere og leietakere (for bl.a. kjøp/salg, dd-prosesser og utleie)  
 • Gjøre seg kjent med området rundt mht infrastruktur, demografi/befolkning, bygningsmasse og næringsliv  
 • Samle egne erfaringsdata forbundet med akkvisisjon, områdeanalyser og konkurranse  

Leietakersøk 

 • Har du behov for å fylle ledige arealer med nye leietakere?  
 • Gjør effektive og treffsikre søk basert på dine egne kriterier, og identifiser potensielle leietakere? 
 • Få tilgang til detaljert oversikt over bedrifter i ulike områder eller konkrete eiendommer, bransjer, antall ansatte, økonomi, bemanningsendringer og flyttehistorikk? 

Følg med i markedet og få rask og enkel tilgang til detaljert og pålitelig informasjon fra geografiske områder til enkeltbygg; inkludert eiendomstype, alder, størrelse, eiergruppering, leietakersammensetning, bransje, ledighet, mv.  

Risikorapport - Risiko knyttet til eiendom  

Risiko er som kjent produktet av faktorene sannsynlighet og konsekvens. Dette innebærer at selv hendelser som inntreffer sjeldent kan ha høy risiko dersom konsekvensene er store. For eiendommer er det derfor viktig å hensynta alle risikofaktorer som kan påvirke beslutninger knyttet til forvaltning, utvikling, kjøp og salg. Risikofaktorene vil også kunne få stor innvirkning på verdisettingen av eiendom.   

Create Insight har i dag støtte for at du som bruker kan ta ut en risikorapport "on demand" for alle eiendommer i Norge, både bolig- og næringseiendommer. Denne rapporten aktiveres med ett enkelt tastetrykk i tjenesten. Tjenesten vil da gjøre en online spørring til over 100 ulike offentlige databaser for å sjekke status for eventuelle treff på risikofaktorer forbundet med den valgte eiendommen.   

De viktigste fordelene med risikorapport er tidsbesparelse, trygghet og økonomi. Kunden sparer vesentlig tid med å generere risikorapport da man ved ett tastetrykk finner ut hvilke risikofaktorer som gjelder for akkurat denne valgte eiendommen. Kunden får samtidig også en trygghet for at alle relevante offentlige risikodatasett er sjekket aktivt ut. For alle kunder av Create Insight er rapporten vederlagsfri i bruk, og kan bidra til gode økonomiske beslutninger for kunden. Kort oppsummert vil fordelene for kunden være:  

 • Enkel og rask tilgang til risikodata for alle eiendommer i Norge
 • Trygghet for at dagens risikosituasjon er sjekket ut opp mot relevante offentlige etater som forvalter risikorelaterte data
 • Vederlagsfri bruk - og samtidig understøtter risikorapporten økonomiske beslutninger for både utvikling og kjøp/salg

Avgjørelser basert på riktig beslutningsgrunnlag 

Et riktig beslutningsgrunnlag er avgjørende i alle prosjekter hvor mye står på spill. Alt du trenger av informasjon knyttet til datainnsamling, akkvisisjon, leietakersøk/utleie, DD-prosesser, prospektskriving etc. er tilrettelagt i ulike visuelle temalag og analyser, som gjør at du får en unik innsikt i det aktuelle markedet.  

Vi har mer enn 30 års erfaring med geografiske informasjonstjenester og er opptatt av høy kvalitet på dataene vi mottar og bearbeider fra våre profesjonelle samarbeidspartnere. Vi benytter vår fagkompetanse og bransjeerfaring til å bearbeide og kombinere kilder og data som i utgangspunktet ikke er relatert til hverandre.  Vår ambisjon er å tilby markedets beste innsikts- og beslutningsverktøy for eiendomsaktører i Norge.

Porteføljeinnsikt

Fullstendig og løpende oppdatert oversikt over din eiendomsportefølje. Vårt integrerte porteføljestyringsverktøy gir standardiserte “best-practice” rapporter og interaktive visualiseringer av deres data og nøkkeltall. Ved å kombinere egne data med markedsdata, får dere full innsikt i alle forhold i porteføljen, samt markedet dere opererer i. 

Inneholder følgende analyser:

 • Eiendomsanalyse
 • Kontraktsanalyse
 • Leietakeranalyse
 • Eiendomsrapport
 • Benchmarkrapport
 • Verdivurdering
 • Kontantstrømanalyse
 • Transaksjonsanalyse
 • Energimerkinganalyse
 • Felleskostanalyse
 • Kundereskonto

portefoljeinnsikt_2

 

Fenistra Inntektsbudsjett

Fenistra inntektsbudsjett er et verktøy for effektiv budsjettering av eiendommens fremtidige inntekter, på ett eller flere års sikt. Alle kontrakter i eiendommen reguleres opp med en forventet indeksøkning i henhold til kontraktsbetingelsene. Kontrakter som løper ut i budsjettperioden og ledige arealer legges opp til budsjettering.
For omsetningsbaserte kontrakter kan omsetning budsjetteres som grunnlag for inntektsberegningen. Inntekter følges opp i budsjettåret og avvik mellom budsjetterte og virkelige inntekter spesifiseres i oppfølging  av budsjettmodellen.

Egen kunderådgiver

Fast kontaktperson i selskapet som vil jobbe aktivt for at dine mål og behov med løsningen oppfylles.
Din kunderådgiver vil også ta initiativ til faste statusmøter hvor vi tar opp saker som du er opptatt av og påser at du som kunde er på riktig spor. Som Premium kunde vil du også få muligheten til å bli tettere involvert i produktutviklingen av våre løsninger.