13_01_08-vsm1630-a

Fenistra

Standard

Standard passer for små og mellomstore eiendomsselskaper, og kan kombineres med tilleggsprodukter.

Her får du: Kontrakt, Fakturering, Regnskap, Rapportering, Dokument, Felleskostnader, Omsetningsavregning og RF-1098.

STANDARD

Inneholder:

Fenistra Kontrakt
Produktet dekker «Etterspørselssiden» i deres eiendomsvirksomhet. I Fenistra Kontrakt vedlikeholdes og rapporteres data vedrørende utleiekontrakter, fremleiekontrakter og interne kontrakter. En kontrakt kan bestå av ett eller flere kontraktsobjekter (leiefaktorer) som f.eks. fast husleie, omsetningsleie, parkering, felleskostnader, brensel, markedsføringsbidrag etc. Kontraktene kan reguleres med markedsregulering eller indeksjusteres, samt manuell reguleres.

Fenistra Eiendom er kjent for sin gode struktur med hensyn til kontraktsadministrasjon.
Løsningen inneholder naturlige nivåer som hovedkontrakt, opsjon, garanti og deretter kontraktsobjekter som ofte omtales som fakturalinjer. Dette er elementene som leietaker leier og er ofte husleie, parkering, akonto felleskostnader etc. Elementene har sin egen mva kode og konteres basert på en kontoplan til riktig konto i regnskapssystemet som benyttes. 

I næringseiendom er det normal praksis å benytte KPI som reguleringsindeks og vi håndterer selve regulering av kontraktene automatisk ved en integrasjon mot SSB. Ved fakturering etter årlig regulering produserer systemet et reguleringsbrev som beskriver økningen / reduksjonen i husleie. For bolig er det utstrakt bruk av markedsregulering og vi tilbyr en egen applikasjon som håndterer denne reguleringen. Brukeren avgjør selv økningen / reduksjon, og om denne er lik for de ulike kontraktene.

Det kan også settes opp varsling på at kontraktene må markedsreguleres. 

kontrakter

 

Fenistra Faktura

Enkel, rask og korrekt fakturering av alle varianter av leiekontrakter.

Fenistra Faktura dekker hele fakturaprosessen, data registreres en gang og faktureres repeterende gjennom hele levetiden for leiekontrakten. Fakturering kan gjøres totalt for hele porteføljen på tvers av klienter, eiendommer og bygg. Oversiktlig og logisk fakturering av fast og omsetningsbasert husleie, akonto fakturering, samt fakturering av avregnede felleskostnader og avregnet omsetningsleie. Faktureringen kan gjennomføres automatisk.

 • Enkelt brukerstyrt grensesnitt for manuelle fakturaer.
 • Historisk arkiv over fakturaer, avregningsvedlegg, reguleringsbrev osv.
 • Fenistra Faktura integrerer mot «alle» økonomisystemer. Vi integrerer i dag mot et 20-talls små og store økonomisystemer.
 • Når kontrakten registreres kan du velge om den skal faktureres som vanlig fakturaprint (med eller uten OCR-kid), faktura som automatisk vedlegg til e-post (PDF), avtalegiro eller E-faktura (EHF, E2B og E2C).
 • Trygghet i form av egen varsling i fakturabildet når grunnlaget inneholder leiekontrakter som er nye eller i ferd med å løpe ut.

Fenistra Regnskap

Integrering mot andre systemer er viktig for oss som leverandør av fagsystem, da informasjon i fagsystemet gjerne ønskes tilgjengeliggjort i andre systemer. Blant annet har vi i dag integrasjon mot 20 stykk ulike regnskapsintegrasjoner i produksjon hos kunder. Teknologien bak integrasjoner er tilpasset teknologien til de ulike regnskapssystemene. Vi tilbyr fil-integrasjoner ved eksport og import mellom systemene. I noen tilfeller tilbyr vi direkte integrasjoner hvor reskontroen er tilgjengelig i Fenistra Eiendom. Majoriteten av regnskapsintegrasjonene er derimot API-basert hvor faktura bilagene overføres via www.fenistra.net. Fakturaene posteres på riktig konto og periode.

Vi støtter også periodisering, og løser dette på ulike måter i form av de ulike regnskapssystemene. I de skybaserte regnskapssystemene kan både fakturering og overføring av bilagene gjøres automatisk, slik at man kun arbeider med eventuelle avvik. Selve fakturaen overføres også til de skybaserte regnskapsintegrasjonene. I flertallet av integrasjonene støtter vi også overføring av hovedbok i forbindelse med avregning av felleskostnader.

Fenistra Kontraktoversikt

Fenistra Kontraktoversikt er et av flere skybaserte produkter som Fenistra tilbyr. 

Løsningen gir overordnet informasjon om kontraktene på en brukervennlig og rask måte som ikke krever forkunnskaper i Fenistra Eiendom. Rapporteringen skjer på kontraktsnivå og viser relevant informasjon som leietaker, eiendom, løpetid, regulering, kontraktsarealer, sikkerhetstillelse, opsjoner, ulike leieinntekter og akonto felleskostnader.

Fenistra Kontraktoversikt har ulike utvalgskriterier slik at brukere selv kan velge kolonner og rekkefølge etter behov, utvalget kan videre eksporteres til Excel. Fenistra Kontraktoversikt viser også knyttede dokumenter som signerte leiekontrakter, tilleggsavtaler og andre relevante dokumenter tilknyttet leiekontrakten.

Fenistra Rapporter

Rapporten inneholder følgende:

 • Komplett leietakerliste med aggregert omsetning per eiendom
 • Grafisk angivelse av avtalebaserte leieinntekter per måned og per år
 • Oversikt over ledighet og potensielle leieinntekter
 • Oversikt over avtaler som potensielt kan reforhandles, inkludert opplysninger om eventuelle opsjoner
 • Oversikt over hvilke leieavtaler som var aktive per en angitt dato
 • Sentrale data per eiendom, og portefølje med wault- og restverdiberegning.
Rapportene er til enhver tid oppdatert basert på siste endringer gjennomført i systemløsningen, og kan filteres direkte i løsningen basert på selskap, eiendom og kontraktstype. Det er mulig å benchmarke mot tidligere år, samt se fordeling mellom næring, bolig og felleskostnader. Rapportene viser både hver enkelt detalj fra hver enkelt leiekontrakt, samt aggregerte data.
utløpsliste

Fenistra Dokument

Produktet gir mulighet for å knytte dokumenter (eks. skannede kontrakter) til objekter som leietager, kontrakt og eiendom, både fra Fenistra Eiendom og fra Word. Fenistra Dokument kan knytte inn- og utgående e-post, samt ”dra og slipp” funksjon for dokumenter. 

Dokumentene opprettes automatisk i løsningen ved bruk av Fenistra Digital Signatur samt Fenistra Protokoller og kan videre vises i den skybaserte rapporteringsløsningen Fenistra Kontraktoversikt.

Fenistra Felleskostnader

Aktuell informasjon for å avregne det enkelte leieforhold etableres samtidig med at data fra selve leiekontrakten registreres i Fenistra Eiendom (FE). All informasjon registreres kun en gang. Avregningen baseres på ulike fordelingstyper som antall kvadratmeter, prosent andel og/eller forbruksstyrt avregninger basert på strømmålere.

Sentral funksjonalitet ved felleskostavregning er:

 • Automatisk behandling av mva i forbindelse med pliktige og frie leietagere.
 • Avregning kan skje så ofte som ønskelig gjennom året.
 • Ved registrering av felleskost på kontrakt, blir den automatisk knyttet mot de konti den enkelte leietaker skal delta på ved avregningen.
 • Mulighet for arv av konteringer fra tidligere kontrakt noe som forenkler registrering.
 • Løsningen teller dager, dvs. håndterer leietagere som starter og/eller slutter midt i perioden.
 • Faktor kan benyttes for å vektlegge enkelte leietakeres andeler på den enkelte konto.
 • Mulighet for varierende nevner gjennom året.
 • Ledige arealer kan få vektede andeler basert på faktorer.
 • Administrasjonspåslag.
 • Forbruksstyrt avregning i forbindelse med faktisk forbruk på strømmålere. Eventuelt restbeløp kan videre fordeles på samtlige leietakere i bygget.
 • Prøveavregning.
 • Informasjon fra avregningen kan vises ved oppslag på eiendom og kontrakt.
 • Avregningsbeløpet legger seg automatisk opp til fakturering. Løsningen holder kontroll på mva-frie og mva-pliktige leietakere og håndterer begge kategorier i samme avregning. 
 • Standardrapporter samt eksport/import til og fra MS-Excel.
 • Dokumentering og avstemming av eiers kostnader som følge av ledighet eller avtale med tak, fast felleskost eller andel.
 • Detaljert avregnings rapport som viser leietagers andel av eiendommens kostnader.
 • Enkel oppdatering av neste års a-konto beløp. 
 • Fakturering av eier for ledige lokaler.

Fenistra Omsetningsavregning

Produktet forenkler og effektiviserer avregningen av omsetningsbasert leie. Det foretas en beregning av korrekt leie basert på revisorbekreftet omsetning og registrerte kontraktsbetingelser i Fenistra Kontrakt. Denne leien sammenholdes med hva som er fakturert leietaker løpende gjennom året. Differansen blir automatisk lagt opp til fakturering i Fenistra Faktura. 

Modulen har videre oppfølging i form av standard dokumenter for innhenting av revisorbekreftet omsetning og purringer på disse. Endelig avregning med alle relevante data skrives ut og kan sendes leietaker ved avregning. Ved behov er det også funksjonalitet for å utføre midlertidige avregninger underveis i et kalenderår.

Løsningen kan kombineres med Fenistra Kjøpesenter.

Fenistra Ligning og Formuesverdsettelse (RF-1098)

For bolig tilbyr vi en egen løsning for leveranse av ligning direkte til Altinn. For næring tilbyr vi Fenistra Formuesverdsettelse som benyttes som underlag til RF-1098. Løsningen har oversikt over totalt utfakturert husleie gjennom året per selskap og helt, delvis ledig arealer gjennom året. Systemet henter gjennomsnittet de siste tre årene. Beregningen kan videre eksporteres og importeres i årsoppgjør systemer som Maestro og Finale.