11_11_30-vsm-0045

Fenistra

Tilleggsprodukter

Eiendomsutvikling, Kjøpesenter, Innleie,  Integrasjoner og Create Insight

Tilleggsprodukter

Inneholder:

 
Fenistra Eiendomsutvikling
 

Denne tilleggspakken består av Fenistra Tegning og Fenistra Justering.
Løsningene er for eiendomsselskaper som ønsker kontroll på "varelageret", altså de faktiske arealene tilknyttet eiendommene, samt justeringsforpliktelsene som er tilknyttet de ulike arealene på et bygg.

Fenistra Tegning
Produktet gir en kobling via en Viewer mot AutoCAD tegningsfiler. Plantegning kobles mot objekter, eks. kontrakt, leietager mv, i Fenistra Eiendom, som kan presenteres i rapporter. Produktet inkluderer automatisk beregning av MVA-grad på tegning. Ved endring av tegninger arkiveres gjeldende tegning slik at man bevarer historikken over arealene i bygget. Ved å knytte leiekontrakten til tegningen mottar man også en oversikt over avvik mellom reelle arealer og de kommersielle arealene avtalt med leietaker.

Sentral funksjonalitet i tegningsløsningen er:

 • Brukere av Fenistra Eiendom trenger ikke AutoCAD eller andre spesialprogrammer installert. All funksjonalitet utøves fra Fenistra Eiendom.
 • Tegningene kan skrives ut i skala, på ulike format.
 • Ved hjelp av enkle zoom funksjoner kan brukere se detaljer på tegningen.
 • Brukere kan endre på omrisset av de enkelte utleieforhold (simulere) og se direkte i skjermbildet størrelsen av arealet under endringen. Det endrede areal kan lagres, hentes opp igjen og skrives ut. Den originale arkitekttegningen berøres ikke av denne endringen. 
 • Viser tegninger i de delene av Fenistra Eiendom der dette er hensiktsmessig. Eksempelvis i kontraktapplikasjonen for å visualisere hvor i bygget leietaker leier.
 • Produktet gir informasjon skravert på tegningen på hvor de forskjellige leietakere befinner seg, ledige arealer og årsbeløp på utleie forholdene.  Det gir også informasjon på årsbeløp per kvm, når de ulike arealene blir ledige, butikkomsetning samt pliktige og frie leietakere.
 • Komplett historikk over tegninger, når som helst kan gjeldende og tidligere versjoner av tegningen hentes frem.
 • Beregner påslaget av fellesarealer på hvert enkelt eksklusive leieareal. Påslaget, og verdien av det eksklusive leiearealet inkludert fellesareal, registreres automatisk i Fenistra Eiendom.

 

Fenistra Justering
Produktet er et effektivt verktøy for å håndtere mva. for utleiere av fast eiendom i samsvar med lover, forskrifter og uttalelser. Utviklingen av produktet har skjedd i samarbeid med Advokatfirmaet Selmer DA (Selmer). Samarbeidet med Selmer sikrer at programvaren i dag, og i fremtiden, tilfredsstiller gjeldende lover og forskrifter vedrørende justeringsreglene.  

I tillegg til å håndtere justeringsreglene er produktet et effektivt verktøy for å håndtere de sentrale mva reglene for utleiere av fast eiendom.

De viktigste funksjoner i modulen er som følger:

 • Beregner mva fradragsprosenten på de enkelte prosjekter.
 • Holder kontroll og oversikt over mva-status på arealene i byggeperioden og tiltaksperioden, slik at tilbakegående avgiftsoppgjør løpende kan beregnes og dokumenteres. Grunnlag for søknad om tilbakegående avgiftsoppgjør genereres automatisk fra modulen.
 • Kan registrere totale prosjektkostnader i modulen og senere splitte kostnadene i deler som skal aktiveres og utgiftsføres. I prosjekter av lengre varighet holder systemet oversikt over mva knyttet til vedlikeholdskostnader som foreldes etter tre års regelen.
 • Ved avslutning av byggetiltaket, dvs. ved friststart for justeringsperioden, gir modulen kontroll og oversikt over mva-status på berørte areal. Denne status er grunnlaget for alle justeringer i de kommende 10 år.
 • Ved endring i mva status på leietaker kan man enkelt og raskt få oversikt direkte i skjermbildet over mva konsekvensene, dvs. hvor stort justeringsbeløpet blir.
 • Årlig beregnes mva justeringene og nødvendig dokumentasjon til regnskap genereres. Oppfyllelse av bokføringslovens krav til dokumentasjon av balanseposter, mva-spesifikasjoner mv.
 • Ved salg av eiendom kan rapport kjøres ut som viser realiserte og latente justeringsforpliktelser/retter for eiendommen. Videre kan det kjøres ut rapport som viser kontantstrømmen som konsekvens av justeringsforpliktelsene/rettene.

Fenistra Kjøpesenter

Få full kontroll, samtidig som du arbeider smartere.

Med vår skybaserte kjøpesenterløsning tilrettelegger vi for sikker og stabil drift av senteret ditt, alltid tilgjengelig der du måtte være og alltid oppdatert med siste versjon. Fenistra Kjøpesenter er i hovedsak Senterleders verktøy, og gir full oversikt over status på senteret og de oppgavene som tilhører denne rollen. Fokuset ligger på butikken, aktiviteter og rapportering av omsetning på senteret.

For deg som Senterleder:

 • Dashboard for Senterleder med oversikt over utvikling og omsetning på senteret
 • Automatisk purring på manglende omsetning med ønsket antall repetisjoner
 • Standardrapporter for bransjen, inklusive rapport tilpasset Kvarud Analyse
 • Enkel kommunikasjon med butikkene ved felles utsendelser av e-post, inklusive mulighet for å laste opp vedlegg. 
 • Automatisk innhenting av informasjon fra tredjeparter som leverer tellerdata, samt værdata fra meteorologisk institutt. 

Fenistra Innleie

Håndterer alle leiekontrakter og aktiviteter

Fenistra Innleie er for selskaper som leier inn lokaler til sin virksomhet. Løsningen holder rede på leieforpliktelsene med hensyn til varighet og kostnader som leietaker. Det er mulighet til å overvåke felleskostnadene og matche inngående husleiefakturaer mot betingelsene i kontrakten. Løsningen inneholder også skybaserte rapporter tilgjengelig på www.fenistra.net hvor det kan settes opp spesifikke visninger på utløp av leiekontrakter og leiekostnader per leiekontrakt.

Dersom selskapet følger regnskapsstandarden IFRS-16, kan vi også tilby funksjonalitet for å beregne samt rapportere disse leieforpliktelsene per selskap. Fenistra Innleie fungerer både som tilleggspakke til Fenistra Standard, samt standalone løsning.

Integrasjoner

Integrering mot andre systemer

Integrering mot andre systemer er viktig for oss som leverandør av fagsystem, da informasjon i fagsystemet gjerne ønskes tilgjengeliggjort i andre systemer. 

Følgende teknologier støttes:

 • Eksport ved hjelp av Fenistra DWH:
  Fenistra Eiendom kan eksportere via eksportfunksjonen som ligger i DWH (datavarehus) oppsettet. Kunden kan sammen med leverandørens konsulenter lage oppsett for eksporterer fra samtlige tabeller i Fenistra Eiendom. Eksport kan skje på faste intervaller eller ved valgte hendelser.
 • API Integrasjon:
  Data i Fenistra Eiendom og Fenistra.NET kan også eksporteres via API som er den moderne måten å integrere løsninger på, og som vi anbefaler. Vi tilbyr integrasjoner for dette mot rapporteringssystemer, CRM systemer, drift og vedlikeholdssystemer samt en rekke regnskapssystemer.

Forvaltningssystemet Fenistra Eiendom henter også informasjon fra offentlige registre som Brreg, og SSB.  Vi tilbyr integrasjon mot årsoppgjørssystemer som Maestro og Finale. 
En rekke meldingsformidlere som NETS, Basware, Visma m.flere kan benyttes i forbindelse med e-faktura og EHF. Innenfor kjøpesenter er Placewise, IMAS og Viametrics samarbeidspartnere.

Porteføljeinnsikt

Vårt integrerte porteføljestyringsverktøy gir dere standardiserte “best-practice” rapporter og interaktive visualiseringer av deres egne data og nøkkeltall. Ved å kombinere egne data med markedsdata, får dere full innsikt i alle forhold i porteføljen – samt markedet dere opererer i. 

Create Insight

Markedsinnsikt gjennom relevante eiendomsanalyser!

Økt kunnskap om markedet gir økt mulighet til å komme tidlig i posisjon, utarbeide bedre beslutningsgrunnlag og levere tilpassede løsninger. 
Informasjonsdatabaser, styrings- og beslutningsverktøy er vår kjernevirksomhet. Få utbytte med våre løsninger, økt forståelse av næringseiendomsmarkedet og skaff deg detaljert innsikt.  

Vi sammenstiller store mengder med data for å identifisere og forutsi mønstre og sammenhenger som det normalt kan være vanskelig å få øye på. Våre analyser gir deg umiddelbar dybdeinnsikt i næringseiendomsmarkedet, samt økt forståelse av, og kunnskap om drivere, utviklingstrekk og markedstrender.  

I sum utgjør dette et komplett faktabasert og fremtidsrettet analysegrunnlag, som gir deg grunnlag til å ta lønnsomme avgjørelser i dine beslutningsprosesser.  
Create Insight tilbyr et brukervennlig grensesnitt med snedig filtrering og forhåndsdefinerte analyser og oppslag som gjør at du sparer masse tid i de ulike arbeidsprosessene.  

Create Insight er et visuelt kartbasert arbeidsverktøy som bidrar til å effektivisere en rekke arbeidsprosesser innen næringseiendom – enten det er snakk om;   

 • Utforske eierstruktur påbygg/eiendommer og finne potensielle leietakere (økonomi, ansatte, antall år i bygg etc.)  
 • Identifisere og kartlegge de mest attraktive næringseiendommene inkl eiere og leietakere (for bl.a. kjøp/salg, dd-prosesser og utleie)  
 • Gjøre seg kjent med området rundt mht infrastruktur, demografi/befolkning, bygningsmasse og næringsliv  
 • Samle egne erfaringsdata forbundet med akkvisisjon, områdeanalyser og konkurranse  

Leietakersøk 

 • Har du behov for å fylle ledige arealer med nye leietakere?  
 • Gjør effektive og treffsikre søk basert på dine egne kriterier, og identifiser potensielle leietakere? 
 • Få tilgang til detaljert oversikt over bedrifter i ulike områder eller konkrete eiendommer, bransjer, antall ansatte, økonomi, bemanningsendringer og flyttehistorikk? 

Følg med i markedet og få rask og enkel tilgang til detaljert og pålitelig informasjon fra geografiske områder til enkeltbygg; inkludert eiendomstype, alder, størrelse, eiergruppering, leietakersammensetning, bransje, ledighet, mv.  

Risikorapport - Risiko knyttet til eiendom  

Risiko er som kjent produktet av faktorene sannsynlighet og konsekvens. Dette innebærer at selv hendelser som inntreffer sjeldent kan ha høy risiko dersom konsekvensene er store. For eiendommer er det derfor viktig å hensynta alle risikofaktorer som kan påvirke beslutninger knyttet til forvaltning, utvikling, kjøp og salg. Risikofaktorene vil også kunne få stor innvirkning på verdisettingen av eiendom.   

Create Insight har i dag støtte for at du som bruker kan ta ut en risikorapport "on demand" for alle eiendommer i Norge, både bolig- og næringseiendommer. Denne rapporten aktiveres med ett enkelt tastetrykk i tjenesten. Tjenesten vil da gjøre en online spørring til over 100 ulike offentlige databaser for å sjekke status for eventuelle treff på risikofaktorer forbundet med den valgte eiendommen.   

De viktigste fordelene med risikorapport på PDF er tidsbesparelse, trygghet og økonomi. Kunden sparer vesentlig tid med å generere risikorapport da man ved ett tastetrykk finner ut hvilke risikofaktorer som gjelder for akkurat denne valgte eiendommen. Kunden får samtidig også en trygghet for at alle relevante offentlige risikodatasett er sjekket aktivt ut. For alle kunder av Create Insight er rapporten vederlagsfri i bruk, og kan bidra til gode økonomiske beslutninger for kunden. Kort oppsummert vil fordelene for kunden være:  

 • Enkel og rask tilgang til risikodata for alle eiendommer i Norge
 • Trygghet for at dagens risikosituasjon er sjekket ut opp mot relevante offentlige etater som forvalter risikorelaterte data
 • Vederlagsfri bruk - og samtidig understøtter risikorapporten økonomiske beslutninger for både utvikling og kjøp/salg

Avgjørelser basert på riktig beslutningsgrunnlag 

Et riktig beslutningsgrunnlag er avgjørende i alle prosjekter hvor mye står på spill. Alt du trenger av informasjon knyttet til datainnsamling, akkvisisjon, leietakersøk/utleie, DD-prosesser, prospektskriving etc. er tilrettelagt i ulike visuelle temalag og analyser, som gjør at du får en unik innsikt i det aktuelle markedet.  

Vi har mer enn 30 års erfaring med geografiske informasjonstjenester og er opptatt av høy kvalitet på dataene vi mottar og bearbeider fra våre profesjonelle samarbeidspartnere. Vi benytter vår fagkompetanse og bransjeerfaring til å bearbeide og kombinere kilder og data som i utgangspunktet ikke er relatert til hverandre.  Vår ambisjon er å tilby markedets beste innsikts- og beslutningsverktøy for eiendomsaktører i Norge.