Markedsinnsikt gjennom relevante eiendomsanalyser

Økt kunnskap om markedet gir økt mulighet til å komme tidlig i posisjon, utarbeide bedre beslutningsgrunnlag og levere tilpassede løsninger.

Markedsinformasjon, analyse og innsikt

Effektive løsninger som gir økt innsikt!

Våre løsninger gir deg det komplette bildet av bolig- og næringseiendomsmarkedet. Du henter ut det du trenger, og har til enhver tid akkurat den oversikten du har behov for. De ulike verktøyene gir deg blant annet tilgang til: markedsanalyser, eiendomsinformasjon, kartoppslag, prospektering/søk og porteføljestyring.

to personer som står å prater

Innsikt og analyse - næringseiendom

Oversikt og kontroll

Informasjonsdatabaser, styrings- og beslutningsverktøy er vår kjernevirksomhet. Få utbytte med våre løsninger, økt forståelse av næringseiendomsmarkedet og skaff deg detaljert innsikt. 

Vi sammenstiller store mengder med data for å identifisere og forutsi mønstre og sammenhenger som det normalt kan være vanskelig å få øye på. Våre analyser gir deg umiddelbar dybdeinnsikt i næringseiendomsmarkedet, samt økt forståelse av, og kunnskap om drivere, utviklingstrekk og markedstrender. 

I sum utgjør dette et komplett faktabasert og fremtidsrettet analysegrunnlag, som gir deg grunnlag til å ta lønnsomme avgjørelser i dine beslutningsprosesser. 

risikorapporten

Risikorapport

Risiko knyttet til eiendom

Risiko er som kjent produktet av faktorene sannsynlighet og konsekvens. Dette innebærer at selv hendelser som inntreffer sjeldent kan ha høy risiko dersom konsekvensene er store. For eiendommer er det derfor viktig å hensynta alle risikofaktorer som kan påvirke beslutninger knyttet til forvaltning, utvikling, kjøp og salg. Risikofaktorene vil også kunne få stor innvirkning på verdisettingen av eiendom. 

Create Insight har i dag støtte for at du som bruker kan ta ut en risikorapport "on demand" for alle eiendommer i Norge, både bolig- og næringseiendommer. Denne rapporten aktiveres med ett enkelt tastetrykk i tjenesten. Tjenesten vil da gjøre en online spørring til over 100 ulike offentlige databaser for å sjekke status for eventuelle treff på risikofaktorer forbundet med den valgte eiendommen. 

De viktigste fordelene med risikorapport på PDF er tidsbesparelse, trygghet og økonomi. Kunden sparer vesentlig tid med å generere risikorapport da man ved ett tastetrykk finner ut hvilke risikofaktorer som gjelder for akkurat denne valgte eiendommen. Kunden får samtidig også en trygghet for at alle relevante offentlige risikodatasett er sjekket aktivt ut. For alle kunder av Create Insight er rapporten vederlagsfri i bruk, og kan bidra til gode økonomiske beslutninger for kunden. Kort oppsummert vil fordelene for kunden være:

  • Enkel og rask tilgang til risikodata for alle eiendommer i Norge
  • Trygghet for at dagens risikosituasjon er sjekket ut opp mot relevante offentlige etater som forvalter risikorelaterte data
  • Vederlagsfri bruk - og samtidig understøtter risikorapporten økonomiske beslutninger for både utvikling og kjøp/salg
_DSC0571-copy

Innsikt og analyse - bolig

Se mulighetene

Create Insight er en kartbasert tjeneste hvor du raskt og enkelt får tilgang til den informasjonen du trenger knyttet til tomtesøk og utvikling av eiendom. Du vil få aktiv støtte til kvalifisering av fordelaktige tomter for deg, samt også spare tid gjennom hele arbeidsprosessen - enten det er snakk om: 
 

  • Identifisere og kartlegge de mest attraktive tomtene og gjøre deg kjent med reguleringsbestemmelser 
  • Tomtevurderinger - utforske tomter/bygninger (inkl. eierstruktur) 
  • Gjøre deg kjent med området rundt mht. blant annet boligpriser, infrastruktur, demografi/befolkning, bygningsmasse og næringsliv 
  • Analysere og identifisere risiko forbundet med den aktuelle eiendommen (eks. vern, støy og miljø) 

Med Create Insight får du en enklere måte å jobbe på

Vi har utviklet og satt sammen et bredt utvalg av verktøy og analyser, som vi tilbyr gjennom vår modulbaserte programvarepakke, som kan deles inn i hovedprodukter: eiendomsanalyse, bedriftsanalyse, prosjektering og porteføljeanalyse.

Mann som er ute på kvelden

Eiendomsanalyse

Gir deg dybdeinnsikt og økt kunnskap om næringseiendomsmarkedet. 

dame sitter foran sin pc

Bedriftsanalyse

Gir deg effektive, og treffsikre søk og identifiserer prosjekter basert på deres egne kriterier.

Smilende mann

Porteføljeanalyse

Gir deg fullstendig og løpende oppdatert oversikt over din eiendomsportefølje. 

to personer som går ned en trapp

Prosjektering

Hurtig bestillig og leveranse av detaljerte kart- og prosjekteringsdata.